despido

Nou de quaranta, són els dies d’absentisme respecte als dies treballats per una treballadora de Barcelona que van justificar el seu acomiadament. Aquesta dràstica mesura ha estat possible atenent al redactat de l’art 52 apartat d) de l’Estatut dels Treballadors (ET) que el Tribunal Constitucional declara ajustat a la Constitució en una recent sentència de […]