La setmana passada el Tribunal Suprem, va confirmar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.
Fins ara, l’Agència Tributària defensava que la prestació per maternitat havia de tributar-se en l’IRPF, extrem que havia donat lloc a decisions contràries per part dels Tribunals.
Finalment, el Tribunal Suprem, ha tancat el debat i s’ha pronunciat en el sentit de que les prestacions per maternitat estan exemptes de tributar en l’IRPF.

Donada la quantitat de persones afectades, existeix la possibilitat que per part de l’Agència Tributària s’estableixi un procediment per regular la situació.
Mentrestant, si es vol sol·licitar la devolució, haurà de presentar-se a l’Agència Tributària un escrit sol·licitant la rectificació d’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’exercici en el qual es va percebre la prestació, aportant una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l’exercici que es reclama juntament amb el model.
És important tenir en compte que la Sentència del Suprem deixa sense possibilitat de rectificar aquelles autoliquidacions de la renda als qui van percebre la prestació per maternitat en els exercicis 2013 i anteriors, posat que els drets i obligacions tributàries prescriuen als quatre anys.