En els procediments de divorci o separació en els quals s’atribueix la guarda i custòdia a un dels progenitors, ja sigui perquè el Jutge dicta Sentència en un procediment contenciós, o bé, perquè homologa el Conveni Regulador subscrit voluntàriament entre els cònjuges o parella de fet, s’estableix també una pensió d’aliments a favor dels fills i a càrrec de l’altre progenitor que no ostenti la guarda i custòdia.
En el cas que posteriorment, els ex cònjuges o membres de la parella de fet, subscrivissin un document privat per a reduir o suprimir la pensió d’aliments fixada judicialment, però després, el perceptor dels aliments, exigís el compliment de la Sentència sense fer cas al document privat subscrit, els Tribunals vénen considerant que tot acord privat que pretengui modificar o suprimir la pensió alimentària del menor d’edat és un acord nul, ja que al tractar-se d’un menor d’edat, és una qüestió d’ordre públic, que queda al marge del poder de disposició de les parts, requerint-se per tant que, aquest acord privat subscrit entre les parts, sigui presentat davant el Jutge per a la seva homologació i aprovació. En cas contrari, l’acord mancaria de validesa.