Avui dia 6 de març de 2019 ha entrat en vigor el Reial decret llei 7/2019 d’1 de març sobre mesures en matèria d’habitatge i lloguer.
Resumint, pel que fa a la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans, hem de destacar les següents mesures:
– Ampliació de la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer de 3 a 5 anys (set anys si l’arrendador és persona jurídica) i ampliació de la pròrroga tàcita d’1 a 3 anys. A més, durant aquest termini, la potestat de recuperar l’habitatge per part del propietari ha de quedar expressament recollida en el contracte de lloguer.
– La pujada anual del preu del lloguer queda limitada a l’increment de l’IPC per a tots els contractes nous durant la durada del contracte signat. Aquesta mesura només serà aplicable per als nous contractes que se subscriguin des de l’entrada en vigor del reial decret i no tindrà efecte retroactiu.
– Els tercers que comprin l’immoble, han de respectar els contractes d’arrendament amb independència de si aquest està inscrit o no en el Registre de la Propietat.
– Respecte a la fiança, es limita a dos mesos la renda que pot exigir-se a l’arrendatari.
– Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte aniran a càrrec de l’arrendador, sempre que sigui una persona jurídica.
– Per al cas que l’arrendador o l’arrendatari manifestin la seva voluntat de no renovar-lo, l’arrendador, haurà de comunicar-lo a l’inquilí amb quatre mesos d’antelació. Si és l’inquilí el que vol anar-se, ha d’avisar amb dos mesos d’antelació.