Recentment s’ha modificat la Llei d’enjudiciament civil en relació a l’ocupació d’immobles pels denominats “okupes” sense el consentiment del propietari.
La primera particularitat d’aquesta modificació és que l’immoble objecte de desnonament ha de ser propietat de particulars, d’entitats socials sense ànim de lucre o de l’administració pública, de manera que si el pis pertany a un fons d’inversió o a una entitat bancària, no es podrà utilitzar aquest nou procediment sinó que haurà de seguir-se l’anterior.
La segona particularitat és que només pot utilitzar-se aquest procediment per al desnonament de “okupes” no per al desnonament d’inquilins que deixen de pagar la renda.

Presentada la demanda, aquesta es notifica a qualsevol persona que estigui ocupant l’habitatge. En la demanda es pot sol·licitar l’immediat lliurament de la possessió de l’habitatge, per la qual cosa el Jutjat requerirà als ocupants de l’immoble perquè en el termini de 5 dies aportin títol que justifiqui l’ocupació (per exemple, aportin contracte).
En cas de no complir-se amb aquest requeriment, el Jutjat ordenarà l’immediat lliurament de la possessió de l’habitatge fixant dia per al llançament dels “okupes”.