La recent Sentència dictada per la Sala civil del Tribunal Suprem (Sentencia nº 453/2018 de data 18 de juliol de 2018) ha fixat nova jurisprudència en relació a l’extinció de la pensió compensatòria en considerar que l’extinció de la pensió compensatòria es produeix des del moment en el qual es contreu un nou matrimoni o quan s’inicia una convivència marital. Així doncs, segons argumenta la Sala en la referida Sentència, la causa d’extinció consistent a contreure nou matrimoni haurà de produir el seu efecte des que aquest fet es produeix, amb independència de la data en què -coneguda aquesta situació- s’interposa la demanda i es dicta sentència decidint sobre l’extinció.

La Sentència argumenta aquesta decisió exposant que, la raó de ser de la pensió compensatòria, està en relació amb la comunitat de gaudi entre dues persones -unides per matrimoni- d’una determinada posició econòmica, la qual cosa dóna lloc al fet que -extingit el vincle- hagi de ser compensat aquell dels cònjuges que sofreix un desequilibri perjudicial respecte de la situació en què es trobava vigent el matrimoni; compensació que s’extingirà quan aquesta comunitat de gaudi s’instaura de nou amb una altra persona.