El règim econòmic matrimonial regula els efectes patrimonials del matrimoni.
A Catalunya, en absència d’elecció de règim econòmic matrimonial per part de les persones que contrauran matrimoni (Article 231-10), el règim aplicable és el de separació de béns.
En relació amb el Règim de “Gananciales”, fins avui, les audiències provincials venien considerant, per defecte, com a béns de “gananciales” totes les possessions adquirides mentre dura el matrimoni.
Ara, el Suprem ha modificat la doctrina aplicada fins al moment en els processos de divorci quan entre els cònjuges hi ha règim de béns de “gananciales”. Segons dues resolucions recents de la Sala civil de l’Alt Tribunal, el cònjuge que hagi adquirit amb els seus béns privatius; és a dir, amb els seus diners, un bé moble o immoble tindrà dret a quedar-se’l o o al reemborsament, si escau, després del divorci.