Si estem pensant en comprar o adoptar un gos, el primer que hem de tenir en compte és si la raça del gos es de les anomenades “potencialment perilloses”, atès que en aquest cas s’haurà d’obtenir la llicència municipal que habilita als titulars per la tinença d’aquests animals. En cas de dubte es pot consultar el Real Decret 287/2002 de 22 de març, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 50/1999.

Ara cal que ens posem en situació. El nostre gos, en un moment donat causa danys a les persones o a les coses. Que ens pot passar?

En quant a la responsabilitat dels danys ocasionat per un gos, el Codi Civil, a l’article 1905 estableix que “el posseïdor d’un animal, o el que es serveixi d’ell, es responsable del perjudicis que causi, encara que se li escapi o extraviï i que aquesta responsabilitat només cessarà en el cas que el dany provingui de força major o de culpa del que l’hagués patit”.

Com podem comprovar, no fa falta ser el propietari del gos, sinó que es suficient amb ser el posseïdor de l’animal per respondre del que hagués fet l’animal durant el temps que hagués estat en la seva companyia (danys, lesions, etc…).

Per tant, el més recomanable seria assegurar l’animal per poder així salvaguardar les possibles conseqüències danyoses derivades dels actes dels gossos, tenint present que la cobertura no ha de quedar limitada al prenedor de l’assegurança o al propietari de l’animal, sinó a tot aquell que pugui tenir cura de l’animal.